Program spotkania szkoleniowego w Staniątkach – 26 czerwca 2018 roku

Program spotkania w Staniątkach:
Do godz. 8,00 – przywóz dzieci (organizatorzy będą od godz. 7,45)
8,00 – 8,15 – wprowadzenie
8,15 – 10,15 – zajęcia w grupach
10,15 – 11,00 przerwa (posiłek/szkolny plac zabaw/boisko szkolne)
11,00 – 13,00 – zajęcia w grupach
13,00 odbiór dzieci

 

Spotkanie w Staniątkach będzie miało charakter sondażowy. Zajęcia poprowadzą trenerzy i instruktorzy w tylu grupach ile potrzeba, aby zorientować się w posiadanych umiejętnościach i następnie dokonać optymalnego podziału uczestników na następne zjazdy.

Na zajęcia zapraszamy wszystkich chętnych, także ze szkół, które jeszcze nie zgłosiły się do projektu. Przypominamy, żeby wcześniej zgłosić liderce, Agnieszce Mitoń, planowaną liczbę uczestników.

Spotkanie w powiecie wielickim

W dniu 18.06.2018 r. w Niepołomicach odbyło się spotkanie organizacyjne lidera projektu Agnieszki Mitoń z zaproszonymi nauczycielami, rodzicami i zainteresowanymi dziećmi. Spotkanie miało na celu przekazanie szczegółowych informacji o projekcie, ustalenie terminów i formuły szkoleń, a wszystkie chętne dzieci wzięły udział w pokazowym wykładzie szachowym.

Poniżej ustalenia dot. szkoleń, które zostały zatwierdzone:
Zajęcia organizowane są w ramach Projektu Małopolskiego Związku Szachowego, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, i skierowany jest do dzieci ze szkół powiatu wielickiego z klas I- VIII, posiadających maksymalnie IV kategorię szachową bez rankingu FIDE. Zajęcia i udział w turniejach są bezpłatne i mają charakter otwarty. W powiecie wielickim zajęcia te odbywać się będą w formie Szachowej Szkoły Letniej.
Wybrane szkoły, które zgłosiły się do udziału w projekcie ugoszczą uczestników szkolenia w swoich murach. Na zajęcia zapraszamy w godzinach 8:00- 13:00 kolejno do:

 

26. 06- SP Staniątki, Staniątki 5
28. 06- SP Podłęże, Podłęże 220
24. 07- SP Wola Batorska, Wola Batorska 597
26. 07- SP Niepołomice, ul. 3-go Maja 23
30. 08- SP Niegowić, Niegowić 62.

 

Rodzice przywożą i odbierają dzieci we własnym zakresie, projekt nie obejmuje transportu. Prosimy, by dzieci zaopatrzyć w 2-gie śniadanie i picie.

Dziecko może wziąć udział we wszystkich planowanych zajęciach lub wybranych w zależności od czasu jakim dysponuje. Zajęcia poprowadzą instruktorzy szachowi zaproponowani przez lidera i zaakceptowani przez Małopolski Związek Szachowy. Za zapisy na zajęcia odpowiedzialni są nauczyciele wyznaczeni przez Szkołę do ww. projektu.

Rodzic/ opiekun dziecka jest zobowiązany do podpisania oświadczenia RODO, które jest dostępne u nauczycieli oraz poniżej

Oświadczenie – RODO

Dołącz do Nas i podziel się swoją działalnością szachową!

Zachęcamy do współtworzenia strony projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach” za pośrednictwem dzielenia się swoimi pomysłami, sukcesami, czy komunikatami. Celem strony jest informowanie Państwa o wydarzeniach mających miejsce w danym powiecie ale również ma być to miejsce poszukiwania inspiracji do możliwych przedsięwzięć w Państwa szkołach. 

Małopolscy Mistrzowie w Szachach – inaugaracja w powiecie limanowskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju odbywającym się w ramach projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach”

 

1. Cel imprezy:
– promowanie gry w szachy wśród dzieci
– popularyzacja „królewskiej gry” w Małopolsce
– podnoszenie poziomu gry
– rozwijanie zainteresowań szachowych

 

2. Organizator:
Małopolski Związek Szachowy
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Szkółka Szachowa w Przyszowej
Szkółka Szachowa w Roztoce

 

3. Termin i miejsce zawodów:
Turniej odbędzie się 24 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w budynku OSP w Roztoce

 

4. System i tempo gry:
Turniej indywidualny zawodników bez rankingu FIDE urodzonych w 2002 i młodsi.
5 rund, 10 minut na partię dla zawodnika.

 

5. Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 15 roku życia którzy nie posiadają rankingu FIDE. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: stanislaw.gamon@onet.pl lub za pośrednictwem strony internetowej chessarbiter.com do godziny 20:00 dnia poprzedzającego turniej.
Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miasta.
W turnieju udział może wziąć maksymalnie 100 zawodników.
Udział w turnieju jest bezpłatny!

 

6. Nagrody:
Puchary dla trzech najlepszych zawodników

 

7. Prowadzenie, sędziowanie i organizacja:
Stanisław Gamoń, Stanisław Czyrnek, Bogdan Łuczkowski

 

8. Sprawy różne:
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Osoby niepełnoletnie podczas trwania Turnieju znajdują się pod stałą opieką rodziców lub opiekunów. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.
W każdym Turnieju Cyklu obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne.
Organizator, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

9. Dane osobowe – biorąc udział w turnieju uczestnik akceptuje rozpowszechnianie danych na potrzeby przeprowadzenia turnieju zgodnie z RODO:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

10. Po zakończonym turnieju zostanie przedstawiona prelekcja „Historia Szachów na wesoło” przez Kamilę Kałużną reprezentującą Małopolski Związek Szachowy.

 

 

Serwis ChessArbiter – zapisz się