Małopolscy Mistrzowie w Szachach – inaugaracja w powiecie limanowskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju odbywającym się w ramach projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach”

 

1. Cel imprezy:
– promowanie gry w szachy wśród dzieci
– popularyzacja „królewskiej gry” w Małopolsce
– podnoszenie poziomu gry
– rozwijanie zainteresowań szachowych

 

2. Organizator:
Małopolski Związek Szachowy
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Szkółka Szachowa w Przyszowej
Szkółka Szachowa w Roztoce

 

3. Termin i miejsce zawodów:
Turniej odbędzie się 24 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w budynku OSP w Roztoce

 

4. System i tempo gry:
Turniej indywidualny zawodników bez rankingu FIDE urodzonych w 2002 i młodsi.
5 rund, 10 minut na partię dla zawodnika.

 

5. Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 15 roku życia którzy nie posiadają rankingu FIDE. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na adres mailowy: stanislaw.gamon@onet.pl lub za pośrednictwem strony internetowej chessarbiter.com do godziny 20:00 dnia poprzedzającego turniej.
Zgłoszenie powinno zawierać; imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miasta.
W turnieju udział może wziąć maksymalnie 100 zawodników.
Udział w turnieju jest bezpłatny!

 

6. Nagrody:
Puchary dla trzech najlepszych zawodników

 

7. Prowadzenie, sędziowanie i organizacja:
Stanisław Gamoń, Stanisław Czyrnek, Bogdan Łuczkowski

 

8. Sprawy różne:
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.
Osoby niepełnoletnie podczas trwania Turnieju znajdują się pod stałą opieką rodziców lub opiekunów. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zawodów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania Turnieju.
W każdym Turnieju Cyklu obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Decyzje sędziego podczas trwania turnieju są ostateczne.
Organizator, zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

 

9. Dane osobowe – biorąc udział w turnieju uczestnik akceptuje rozpowszechnianie danych na potrzeby przeprowadzenia turnieju zgodnie z RODO:
a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

10. Po zakończonym turnieju zostanie przedstawiona prelekcja „Historia Szachów na wesoło” przez Kamilę Kałużną reprezentującą Małopolski Związek Szachowy.

 

 

Serwis ChessArbiter – zapisz się